Аннотации курсов

Спеціальність 126 "Інформаційні системи та технології"

Освітній рівень Бакалавр


Алгоритмізація та програмування                                 7 кред.                Іспит

Ст. викладач Косирева Л. А.

Дана навчальна дисципліна є першою в циклі курсів з програмування. Вона повинна закласти фундамент, необхідний для освіти та становлення майбутнього програміста, розвинути його логічне та аналітичне мислення.

У курсі викладаються основи програмування на сучасній мові C# в середовищі розробки MS Visual Studio.

Основною метою курсу є придбання базових знань і навичок розробки та відлагодження програм на мові програмування високого рівня, вивчення  теоретичних основ алгоритмізації і проектування програм, оволодіння базовими алгоритмами, навичками алгоритмічного мислення, освоєння методів тестування програм.

Змістовне наповнення дисципліни обумовлене загальними завданнями в підготовці фахівців з розробки комп'ютерних програм і спрямований на формування алгоритмічної культури студентів.

Курс повністю забезпечений учбово-методичними та програмно-методичними матеріалами (в електронній формі), які дозволяють студенту самостійно засвоїти навчальну дисципліну.


Учбова практика                        3 кред.                Залік

Ст. викладач Косирева Л. А.

 Учбово-обчислювальна практика з програмування — це один з основних видів учбової діяльності студентів спеціальності ІСТ. Її викладають студентам першого курсу наприкінці  II семестру в обсязі 48 аудиторних годин.

Вона спрямована на   краще засвоєння студентами теоретичного та практичного  матеріалу з програмування.

На практиці студентам пропонується освоїти основи мови програмування С++, базуючись на тих знаннях, які вони отримали з курсів програмування на мові С# впродовж 1 курсу навчання.

Тут будуть розглянуті основи програмування на С++ як з точки зору структурного програмування, так  і ООП. Окремо увага буде звернена на роботу з динамічною пам'яттю за допомогою покажчиків, на рядки в стилі char* і відмінності в реалізації основних принципів ООП в мовах С++ та С#.


Вища математика (Математичний аналіз)       6 кред.                Іспит, залік

Доцент Косой М. Б.

Математичний аналіз - це одна з базових учбових дисциплін спеціальностей математичного, фізичного та інженерного напрямів. Разом з алгеброю і геометрією, математичний аналіз дає систематичні знання, необхідні для засвоєння спеціальних розділів математики, а також циклу природничо-наукових і технічних дисциплін. Об'єктом математичного аналізу є змінні величини і функціональні залежності, які моделюють різні об'єкти і явища реальності. Вводиться основний метод дослідження залежностей змінних величин -- операція граничного переходу, на основі якої вводяться поняття диференціала і інтеграла функцій, що грають визначальну роль при моделюванні фізичних процесів.

Основні розділи дисципліни :

- теорія дійсного числа, числові послідовності;

 - диференціальне числення функцій однієї змінної;

- диференціальне числення функцій багатьох змінних;

- інтегральне числення функцій однієї змінної;

- числові і функціональні ряди;

- інтегральне числення функцій багатьох змінних;

- ряди Фур'є.


Вища математика (Диференціальні рівняння)               4 кред.                залік

Доцент Косой М. Б.

 Диференціальні рівняння - це одна з базових учбових дисциплін спеціальностей математичного, фізичного та інженерного напрямів. Теорія диференціальних рівнянь є потужним інструментом для моделювання і вивчення різних об'єктів і явищ реальності, а також надає методи для таких математичних дисциплін, як "рівняння математичної фізики", "диференціальна геометрія", "методи оптимізації"... Предметом дисципліни є методи рішення диференціальних рівнянь, що зв'язують функції і їх похідні в алгебраічних виразах.

Основні розділи дисципліни :

- диференціальні рівняння 1-го порядку;

- диференціальні рівняння вищих порядків;

 - системи звичайних диференціальних рівнянь, лінійні рівняння і системи з постійними дійсними коефіцієнтами;

- елементи теорії стійкості;

- лінійні диференціальні рівняння в частинних похідних першого порядку.


Чисельні методи  3,5 кред.       Залік 

Ст. викладач Царенко О.П.

Розглядаються теоретичні основи методів наближених обчислень та їх програмна реалізація із використанням об'єктно-орієнтованого програмування на C# в середовищі MS Visual Studio.

Під час вивчення даної навчальної дисципліни студенти розв'язують наступні задачі (теми):

-           організація математичних обчислень із контролем абсолютної та відносної похибки, стійкі та нестійкі алгоритми обчислень, математичні типи даних при програмуванні;

-           обчислення числових та степеневих рядів, спец функцій, тощо

-           методи розв'язування нелінійних рівнянь та їх систем;

-           методи інтерполювання функцій, чисельне диференціювання;

-           методи розв'язування задач лінійної алгебри.

Всі ці теми супроводжуються лабораторними роботами та контрольними завданнями, які розкривають зміст чисельних методів, знайомлять із технологією створення прикладного програмного забезпечення для задач прикладної математики та механіки.

Курс повністю забезпечений програмно-методичними та учбово-методичними матеріалами (в електронній формі), які дозволяють студенту самостійно засвоїти навчальну дисципліну.


Методи наближених обчислень       6 кред.          Іспит 

Ст. викладач Царенко О.П.

Розглядаються теоретичні основи методів наближених обчислень та їх програмна реалізація із використанням об'єктно-орієнтованого програмування на C# в середовищі MS Visual Studio. Є продовженням курсу "Чисельні методи".

Під час вивчення даної навчальної дисципліни студенти розв'язують наступні задачі (теми):

-           квадратурні формули та обчислення визначених інтегралів;

-           обчислення числових та степеневих рядів, спец функцій, тощо;

-           методи обробки результатів чисельних та натурних експериментів;

-           методи розв'язування задачі Коші для ЗДР;

-           методи розв'язування крайових задач для ЗДР;

-           методи розв'язування задач для рівнянь із частинними похідними.

Всі ці теми супроводжуються лабораторними роботами та контрольними завданнями, які розкривають зміст чисельних методів, знайомлять із технологією створення прикладного програмного забезпечення для задач прикладної математики та механіки.

Курс повністю забезпечений програмно-методичними та учбово-методичними матеріалами (в електронній формі), які дозволяють студенту самостійно засвоїти навчальну дисципліну.


Теоретична механіка та керування рухом            6 кред.         Іспит 

Ст. викладач Царенко О.П.

Розглядаються основні складові класичного курсу теоретичної механіки для університетів у скороченому об'ємі.

Головна мета навчальної дисципліни - розкрити методологічний зміст основних законів механіки та проілюструвати їх на конкретних задачах, розв'язування яких виконується із використанням ПЕОМ.

Під час вивчення даної навчальної дисципліни студенти розглядають наступні розділи:

-           кінематика точки та твердого тіла;

-           геометрична статика;

-           динаміка матеріальної точки;

-           динаміка системи матеріальних точок.

Всі ці теми супроводжуються розрахунково-графічними та контрольними завданнями, які розкривають зміст задач теоретичної механіки та методів їх розв'язування.

Для отримання розрахункових результатів використовується програмне середовище MS Visual Studio та мова програмування на C#.

Курс повністю забезпечений учбово-методичними та програмно-методичними матеріалами (в електронній формі) , які дозволяють студенту самостійно засвоїти навчальну дисципліну.